Trygghet och trivsel

Grunden för trygghet är de relationer som vi skapar. Därför arbetar vi med att skapa en stark gemenskap på skolan. Vi lär våra elever att vara en god kamrat och att stå upp för varandra.

När höstterminen börjar har alla elever uppstartsdagar. Då lär vi känna varandra och gör gruppstärkande övningar. Under terminen har vi sedan gemensamma aktiviteter med elever i alla åldrar för att skapa en vi-känsla på skolan.

I klassrummen har vi ofta samtal om relationer. Alla elever ska förstå att de själva kan påverka trivseln på skolan genom att vara en god kamrat, hjälpa varandra och agera ifall någon far illa. Vi har regelbundna samtal med eleverna och vid möten med dig som förälder pratar vi alltid om elevens trygghet och säkerhet.

För att göra skolan trivsam försöker vi skapa en attraktiv miljö, både inne och ute. På rasterna har vi utomhusaktiviteter som leds av våra hälsopedagoger. En gång per termin får eleverna även göra trivselenkäter. Det hjälper oss att få en bild av hur eleverna upplever skolan och vad som kan förbättras.

Program mot mobbning

Liksom alla kommunala grundskolor arbetar vi med ett särskilt program för att bekämpa mobbning. Det heter Olweus och går ut på att göra om skolmiljön så att möjligheterna till mobbning minskar. Personalen på skolan ansvarar för att driva programmet. Även föräldrar och elever är delaktiga.