Så arbetar vi

Drottninghögsskolan är en interkulturell skola där cirka 95% av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Det betyder att elevernas lärande sker på ett språk som de inte fullt ut behärskar. Vi vill öka elevernas måluppfyllelse genom att bredda elevernas språkliga resurser. Elevernas kunskaper och förmågor utvecklas mest effektivt när man väver ihop språkutveckling och kunskapsutveckling.

Undervisning

På Drottninghögsskolan har vi ett brett spektra när det gäller undervisning. Vi är duktiga på att uppmärksamma elevernas behov och intressen och anpassa lektionerna efter det. Något som vi satsar extra mycket på är språkutveckling.

Språket i fokus

Enligt många forskare lär vi oss språket bäst om det sker samtidigt med annan inlärning. Vi använder oss därför av något som kallas för genrepedagogik. Det innebär att pedagogerna arbetar parallellt med språkinlärning och ämnesinlärning.

Eleverna får lära sig nya kunskaper i ett ämne och samtidigt öva på språket genom att studera olika textgenrer. Eleverna får med hjälp av mallar lära sig hur olika texter ska skrivas, som till exempel en argumenterande, beskrivande eller förklarande text.

Hur skriver jag egentligen en fiktiv saga? Vad krävs för att fånga en läsares intresse i min text om skogen? Vad ska finnas med i en faktaruta? Hur ska jag skriva för att övertyga andra att tycka precis som jag? Eleverna får lära sig att olika texter har olika syften och att de därmed är uppbyggda på olika sätt. Arbetssättet hjälper eleverna att upptäcka de mönster och nivåer som finns i språket.

Alla har en mentor

Alla elever på vår skola har en egen mentor, en lärare som följer elevens skolarbete. Mentorns uppgift är att stötta, motivera, uppmuntra och utmana eleven så att hon eller han klarar sina studier på bästa sätt. Mentorn fungerar också som en länk mellan skola och hem och är den som i första hand kommunicerar med dig som förälder.

Eleverna träffar sin mentor för så kallade mentorssamtal ungefär var tredje vecka. Då utvärderar de elevens senaste studieresultat, sätter upp mål för kommande veckor och pratar allmänt om hur eleven mår. Eleven får också tillfälle att ta upp egna frågor och funderingar kring skolarbetet. Många tycker att kontakten med sin mentor skapar trygghet och motivation.

Du som är förälder har ditt barns mentor som främsta kontakt på skolan. Minst en gång per termin är du välkommen på utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn och mentorn. Då pratar ni om ditt barns utveckling och lägger upp långsiktiga mål för skolarbetet.

Elevens utveckling

Det finns ett nationellt krav på att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, en IUP. Det gäller för både kommunala och fristående skolor. I den ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

I utvecklingsplanen ska elevens lärare även skriva omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena när det är utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

Unikum planeras/dokumenteras elevens arbete i förhållande till kursplanens mål och kommuniceras med elev och vårdnadshavare.

Du som förälder

Som förälder är du viktig för ditt barns lärande. Därför är du även viktig för oss. Vi gillar när du är frågvis och nyfiken, precis som vi. Drottninghögsskolan har alltid öppet hus och du är välkommen hit när du vill.

Minst en gång per termin är du välkommen på utvecklingssamtal och du får regelbundet information från oss på skolan. Förutom att vi har personal på skolan som talar flera språk använder vi oss ofta av tolkar. Du får gärna komma på besök när du vill. Då kan vi skapa en bra relation med varandra.

På skolan erbjuder vi en möjlighet för dig som förälder att stötta ditt barn i skolarbetet och bättre förstå barnets skolsituation. Detta gör vi genom Familjemobilisering som är ett samarbete med Socialförvaltningen. Familjemobilisering innebär att en föräldragrupp regel­bundet träffas på skolan för att diskutera hur man som förälder kan medverka till att förbättra barnens kunskaps­utveckling. Är du som förälder intresserad av detta kan du prata med ditt barns mentor.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.