Rörelseglädje och förbättrad hälsa

Hur ser en utemiljö ut som skapar möjlighet till rörelseglädje och rekreation? Istället för grusplanen önskade eleverna en skogsinspirerad plats att leka på. På Drottninghögsskolan har vi arbetat med rörelse och hälsa under många år nu. Skogen blir ett komplement och ytterligare ett steg i det arbetet.

Eleverna behöver en stor yta för att få upp farten, så bort med staketet som hindrade springet i benen. I kuperade naturmiljöer lär sig barn att hantera risker. De lär sig om sig själva, vad de kan och vågar.

Träd, buskar och stenar ger möjlighet att skapa rum där man kan leka mer skyddat eller hitta lugnet i vardagen. Växter gör att miljön förändras med våra årstider. Blommor, frukter, höstfärger och lövfällning ger utrymme för nya lekar och möjligheter att upptäcka platsen på nytt.

Det började med hjärna, puls och glädje

Drottninghögsskolans hälsoprojekt Hjärna – Puls – Glädje var under åren 2017 till 2020 ett konkret och övergripande helhetsarbete. I projektet utgick skolan från elevernas välmående och hälsa, med det övergripande syftet att öka måluppfyllelsen. Det nya arbetssättet effektiviserade lärandet. Eleverna hade roligt, blev lugnare och mer koncentrerade, vilket gav dem bättre förutsättningar.

I och med hälsoprojektet fick hela skolan nya rutiner som fortfarande präglar hela verksamheten. Exempelvis genom pulsglädje på schemat varje dag, utelektioner varje vecka samt värdegrundsarbete och brain breaks varje dag.

Att utveckla grusplanen på skolan till en skogsträdgård blir ytterligare ett steg i arbetet med att länka samman rörelseglädje och lärande.

Läs artikeln ”Om du mår bra presterar du bra” på Pedagogsajten om du vill veta mer om det pedagogiska arbetet med Hjärna – Puls – Glädje

Se filmen Hälsofrämjande arbete i skolan på UR